• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (realizowane z dzieckiem od urodzenia do czasu podjęcia edukacji szkolnej)

 • podanie rodzica/prawnego opiekuna (można wypełnić na miejscu),

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (oryginał lub potwierdzona kopia) wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (indywidualne lub zespołowe realizowane z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3. roku życia do ukończenia 25 lat)

 • podanie rodzica/prawnego opiekuna (można wypełnić na miejscu),

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnych/zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (oryginał i potwierdzona kopia) wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym

 • wniosek o wydanie skierowania od Starosty Krotoszyńskiego ( można wypełnić na miejscu),

 • podanie rodzica/prawnego opiekuna (można wypełnić na miejscu),

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał lub potwierdzona kopia) wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (jeśli nie jest to przyjęcie do klasy I).

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym

 • wniosek o wydanie skierowania od Starosty Krotoszyńskiego ( można wypełnić na miejscu),

 • podanie rodzica/prawnego opiekuna (można wypełnić na miejscu),

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał lub potwierdzona kopia) wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (jeśli nie jest to przyjęcie do klasy I),

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Internat

 • podanie rodzica/prawnego opiekuna (można wypełnić na miejscu).