• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Deklaracja dostępności

SOSW im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://soswkonarzew.edu.pl.

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Deklaracja została poddana przeglądowi 20 marca 2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy i inne dokumenty wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • materiały zamieszczone na archiwalnej stronie ośrodka.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • możliwość zwiększenia interlinii
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy akapitami
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • strona dostosowana do programów czytających,
 • strona przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2.11.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt
z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator dostępności Iwona Nowacka <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 62 722 80 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Parkowe 18 w Konarzewie

Do budynku prowadzi jedno wejście – od strony frontu. Pozostałe dwa są niedostępne dla osób postronnych. Budynek wyposażony jest w jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy, jest schodołaz. Od drzwi do poziomu parteru prowadzi kilka schodów, jest podjazd dla wózków. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na tablicach informacyjnych nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy w załatwianiu poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu. Stosowna informacja jest zamieszczona przy wejściu do budynku. Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00. Szerokie korytarze oraz rozmiar drzwi wewnętrznych i zewnętrznych umożliwiają przemieszczanie się po ośrodku osobom z trudnościami w poruszaniu się, w tym osobom na wózkach.