• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego
w Konarzewie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym

Nauczyciele są zobowiązani realizować „Podstawę programową (…) kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (…)”– załącznik nr 3 (Dz.U.2017.356).

Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań terapeutycznych są planowane indywidualnie.

Zespół nauczycieli pracujących z danym uczniem tworzy dla niego Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który na podstawie dokonywanej okresowo Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia może być w trakcie etapu edukacyjnego modyfikowany i dostosowywany do możliwości ucznia.

 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Nauczyciele są zobowiązani realizować „Podstawę programową (…) kształcenia ogólnego dla (…) szkoły przysposabiającej do pracy (…)” – załącznik nr 5 (Dz.U.2017.356).

Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi a także ze względu indywidualne tempo
i zakres nauki każdego ucznia osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań terapeutycznych są planowane indywidualnie.

Zespół nauczycieli pracujących z danym uczniem tworzy dla niego Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który na podstawie dokonywanej okresowo Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia może być w trakcie etapu edukacyjnego modyfikowany i dostosowywany do możliwości ucznia.